Actueel

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen. Doe mee!

Weet u….

 • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Wat uw gasverbruik is?
 • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
 • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?

Voorbereiden wijkuitvoeringsplan Warmtenet Kortenhoef Noord

Een warmtenet met TEA (thermische energie uit afvalwater) als warmtebron wordt voor Kortenhoef Noord als kansrijk gezien, maar er is nog wel veel te doen om isolatiestaat van de huizen te verhogen voordat we met een warmtenet aan de slag kunnen. Daarom start de Energiecoöperatie Wijdemeren in najaar 2023 met een isolatieprogramma. Eind 204 starten we dan samen met bewoners met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan voor een coöperatief warmtenet van Kortenhoef Noord. Deze concrete voorbereiding is nodig om tot een definitieve keuze te komen. Als het wijkuitvoeringsplan is voorbereid zal aan alle bewoners individueel commitment worden gevraagd. Om een warmtenet rendabel te maken moet minimaal 70-80% van de bewoners meedoen. Vervolgens zal het wijkuitvoeringsplan ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Kerngroep

Voor de voorbereiding van dit wijkuitvoeringsplan zal nauw worden samengewerkt met Waternet (het Waterschap), Liander, gemeente, woningcorporatie Gooi en Omstreken, om|nieuwe energie en anderen. Samen met bewoners vormen deze partijen de kerngroep Warmtenet Kortenhoef Noord. 

Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap bewoners en buurt

De energiecoöperatie maakt een plan voor het doen van straatgesprekken, thema- en informatieavonden. Voor elke straat zoeken we een of meer ambassadeurs uit de straat zelf die mee helpen om bewoners uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Ambitie is om via straatgesprekken samen met bewoners de energiestaat van de woningen helder te krijgen, kennis op te bouwen, lokale deskundigheid en voorbeelden te leren kennen en waar nodig zeggenschap en eigenaarschap van bewoners scherp te krijgen. Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen, projectgroepen of bijvoorbeeld een klankbord. 

Onderzoek warmteoplossingen Kortenhoef Noord

Voorjaar 2022 heeft Waternet onderzoek gedaan naar de warmtebronnen van Kortenhoef. Er zijn TEO (thermische energie van oppervlaktewater en TEA (thermische energie uit afvalwater) beschikbaar. Voorjaar 2023 heeft Waternet nog een vervolgonderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van TEA Voorjaar 2023 is het onderzoek van onderzoeksbureau Merosch naar de individuele en collectieve warmteoplossingen van Kortenhoef Noord afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel collectieve als individuele oplossingen kansrijk zijn om Kortenhoef-Noord van duurzame warmte te voorzien. Er wordt aanbevolen om te kiezen tussen een 70 °C warmtenet en individuele lucht/warmtepompen. De twee oplossingen kosten ongeveer hetzelfde, maar hebben beide onderscheidende voor- en nadelen. 
Om tot een gefundeerde keuze te komen, start de Energiecoöperatie Wijdemeren samen met bewoners met het voorbereiden van een concreet wijkuitvoeringsplan voor een warmtenet. Naast het voorbereiden van een warmtenet worden met bewoners ook de mogelijkheden voor individuele  warmtepompen verkend. Met een hybridewarmtepomp als tussenstap blijven zowel de collectieve als de individuele warmteoplossingen nog mogelijk. 

Onderzoek warmtenet Kortenhoef

De keten vanaf de warmtebron tot aan de levering. 

Warmtebron 

 • De warmtebron is TEA: thermische energie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering in de Horstermeer. Er loopt een persleiding met ongezuiverd afvalwater vanuit Hilversum langs Kortenhoef naar de Horstermeer. De bedoeling is om dit ongezuiverde afvalwater te gebruiken. 

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • De warmtebron TEA heeft een basistemperatuur van 12-15 graden. 
 • Een centrale warmtepomp  verwarmt het water naar de gewenste temperatuur. Gezien de leeftijd van de woningen (60-70er jaren) kiezen we voor een middentemperatuurnet van minimaal 60 graden. 
 • Voordeel van een middentemperatuurnet is dat dit gecombineerd kan worden met een tapwatervoorziening. 
 • Mogelijk kan (tijdelijk) nog gebruik gemaakt worden van een piekketel (voorlopig nog op gas) die zorgt dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de wijk. 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Afleverset in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Coöperatief warmtebedrijf

Voor het beheer en de levering van warmte wordt een coöperatief warmtebedrijf opgericht. In een coöperatief warmtebedrijf worden zeggenschap en eigenaarschap van bewoners geborgd. 

Voor de levering werken we samen met om|nieuwe energie, voor het beheer van de warmtebron werken we samen met Waternet(Waterschap) en voor het beheer van het warmtenet werken we samen met een technisch bedrijf (de keuze voor dit bedrijf moeten we nog maken). Verder zorgt de gemeente voor de vergunningen en de koppelkansen en bewaakt Liander de mogelijkheden voor de stroomvoorziening. 

Kortenhoef Noord verkenningsbuurt

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere betrokken partijen de mogelijkheden in de warmtetransitie gericht verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen van de lokale warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen en de energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en collectief tot keuzes en planning van de warmtetransitie kunnen komen. De buurtverkenning wordt begeleid door de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

Vier aandachtsgebieden 

 • Warmteoplossingen collectief, individueel
 • Isolatiestaat woningen en de buurt
 • Energievoorziening buurt (opwekking en opslag)
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Uitgangspunten  bewoners

 • CO2 neutraal
 • Benutten lokale bronnen
 • Beperk de energievraag 
 • Zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 • Leveringszekerheid
 • Betaalbaarheid
 • Veilige tapwatervoorziening
 • Rekening houden met ruimte in woning en buurt
 • Van gaskoken naar inductie

RWZI Horstermeer

Vraag een energiecoach

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 
Vraag een gratis energiecoachgesprek

Energiecoachteam Kortenhoef

Jan Welle
Leon van der Vleuten
Eric jan Schipper
Diederik Schmedding
John Spapen
Pel Ariesen
Jos Mannes

Stel uw vragen aan de Energieloket 

Het Energieloket in Kortenhoef is de hele week geopend van 10-16 uur maar speciaal op woensdagmiddag 15-16.30 uur is er ook een energiecafé. Het u speciale vragen kom dan een uurtje eerder en bespreek uw vragen met de energiecoach. Loop gerust binnen!

Kijk ook naar de kleine bespaarmaatregelen

Zoals radiatorfolie achter de verwarming, tochtstrippen, energiegebruik van uw apparaten enzovoort. Heeft u bijvoorbeeld nog niet alle gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen? Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp. 

Collectieve inkoopacties

De energiecoöperatie  Wijdemeren organiseert samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen, groenedaken en warmtepompen.