Actueel

Bewonersavond Kortenhoef -Noord

Donderdagavond 23 februari 19.30-22.00 uur in de Regenboogschool

Presentatie van het onderzoek naar de warmteoplossingen voor Kortenhoef-Noord. Wat past het beste? Een collectief  warmtenet of een individuele warmtepomp. Kom naar de bijeenkomst en praat mee!

Winteracties

Nieuwsbrief
Meld je aan 

Zie hier de presentaties van de bewonersavond 15 september 
Buurtverkenning (Energiecoöperatie)
Quickscan (Waternet)
Scenarios en afweging (Gemeente)

Warmtetransitie
De noodzaak van CO2-reductie en overstap naar duurzame warmte-bronnen lijkt belangrijker dan ooit, de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en ook de stijgende gasprijzen en de politieke situatie doen beseffen dat wij onze energievoorziening zowel duurzamer als lokaler moeten gaan organiseren. Dit noemen wij de warmtetransitie.

Bewonersavond Kortenhoef Noord
Deze tweede bewonersavond presenteert Waternet (Waterschap AGV) een quickscan over de beschikbare warmtebronnen voor de buurt. Daarnaast zullen de gemeente en de energiecoöperatie de stappen van de buurtverkenningen presenteren waar we nu mee gestart zijn.

Onderzoek
Zo onderzoekt onderzoeksbureau Merosch dit najaar de verschillende collectieve en individuele warmteoplossingen. De bedoeling is om tot een aantal scenario’s te komen en criteria te formuleren op grond waarvan we straks een weloverwogen keuze kunnen maken. Zo leggen we de basis voor het maken van een wijkuitvoeringsplan.

Verduurzamen van de woning
In de tussentijd organiseren we straatgesprekken om samen met u de mogelijkheden te verkennen om de woningen te verduurzamen. We organiseren een aantal winteracties die kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van de warmte in de woning.

Bewonersgroep
Naast de bewoners die al actief zijn in de energiecoöperatie vormen we een bewonersgroep met mensen uit Kortenhoef noord die willen meedenken tijdens het onderzoek, klankbord willen zijn namens de bewoners en actief willen bijdragen aan het keuzeproces. Interesse? Bel of mail naar de energiecoöperatie Wijdemeren.

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen. Doe mee!

Kortenhoef Noord verkenningsbuurt

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere betrokken partijen de mogelijkheden in de warmtetransitie gericht verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen van de lokale warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen en de energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en collectief tot keuzes en planning van de warmtetransitie kunnen komen.

Vier aandachtsgebieden 

 • Warmteoplossingen collectief, individueel en alternatief
 • Energiestaat woningen en de buurt
 • Energievoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Ambities gemeente en buurt

In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren staan vier buurten genoemd voor een buurtverkenning. De ambitie van de gemeente is dat er uiterlijk in 2026 een eerste wijkuitvoeringsplan ligt. Maar de buurten kunnen zelf bepalen of ze sneller of juist langzamer willen. Dat hangt af van de betrokkenheid en ambities van de buurt en de kansen die op hen afkomen zoals initiatieven, subsidies en voorstellen. 

In alle vier de buurten wordt  aquathermie als lokale warmtebron onderzocht. Het waterschap (Waternet) ondersteunt ons bij het onderzoeken van de lokale warmtebron (warmte uit de ‘s-Gravelandse Vaart). Ook zal een extern  bureau een schetsontwerp van het warmtenet maken op basis waarvan we een eerste kostenberekening kunnen maken. 

Natuurmonumenten zal gevraagd worden een ecologisch advies te geven. Liander kijkt naar de netcapaciteit.

Naast het onderzoek naar aquathermie kunnen bewoners  er natuurlijk ook voor kiezen om nog andere warmteoplossingen te  onderzoeken.

Lees verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Trekker

Trekker van de buurtverkenning is de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

De energiecoöperatie brengt als trekker partijen bij elkaar, maar organiseert vanuit bewoners. 

We zoeken bewoners in verschillende rollen: ambassadeurs, deskundigen, onderzoekers, voorbeelden, klankbord, actief vanuit ECW (energiecoachteam) enzovoort

De termijn die nodig is voor het maken van een buurtverkenning wordt per buurt vastgesteld en is mede afhankelijk van de energiestaat van de woningen en de ambities van de bewoners. 

We verkennen hoeveel draagkracht er is voor een coöperatief warmtenet of een individuele warmteoplossing. 

De bedoeling is om op basis van de buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te komen.

De energiecoöperatie brengt als trekker de partijen bij elkaar die nodig zijn voor het onderzoek en het opbouwen van de kennis die we nodig hebben. Naast bewoners zijn belangrijke partijen om mee samen te werken de gemeente, waterschap(Waternet), extern onderzoeksbureau, Liander, Natuurmonumenten en anderen.

Wat gaan we doen? 

De energiecoöperatie is een bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

Eerste stap is de uitnodiging aan bewoners om actief te werken aan de buurtverkenning van Kortenhoef-Nrd. We bouwen dus aan een bewonersgroep speciaal voor de Kortenhoef. 

We zetten een buurtverkenner in om contacten te leggen met bewoners en te bouwen aan een sterke bewonersgroep.

Duidelijk zal moeten worden hoe snel bewoners naar een aardgasvrije oplossing willen. 

Uitgangspunten  bewoners

 • CO2 neutraal
 • Benutten lokale bronnen
 • Beperk de energievraag 
 • Zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 • Leveringszekerheid
 • Betaalbaarheid
 • Veilige tapwatervoorziening
 • rekening houden met ruimte
 • Van gaskoken naar inductie

 

 

Onderzoek warmtenet

 1. Onderzoek lokale warmtebron (aquathermie) en 
  Plaatsing productie-eenheid (WKO, centrale warmtepomp en piekketel): Waternet
 2. Schetsontwerp warmtenet: extern bureau
 3. Warmteketen (van bron tot levering zie plaatje)
 4. Ontwerp coöperatief warmtebedrijf
 5. Businesscase 
 6. Onderzoek aanpassingen woning (bv. afleveringsset, inductiekoken) en gebruikerskosten

Onderzoek individuele oplossingen

 1. Energiestaat woningen en woningtypen
  Bouwjaar en reeds gerealiseerde maatregelen, maar ook comfortwensen
 2. Voorwaarden voor individuele warmtepomp (zoals geluid)
 3. Voorwaarden voor een lage temperatuur of midden temperatuur warmtenet

Afweging en besluitvorming 

 1. Afweging midden temperatuur (>60 graden) of lage temperatuur (< 50 graden) warmtenet. Lage temperatuur vraagt aanpassing warmteafgiftesysteem (vloerverwarming en radiatoren). 
 2. Afweging collectieve of individuele oplossingen
  (financieel, warmte aanbod, ruimte)
 3. Borgen zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 4. Besluitvorming

Thema-avonden alternatieven en speciale voorzieningen 

Afhankelijk van de wensen van bewoners worden er voor andere alternatieven zoals waterstof, geothermie, riothermie enzovoort thema-avonden georganiseerd.

Naast alternatieven gaat het ook om onderzoek naar speciale voorzieningen zoals een oplossing voor de koeltevraag (koelte vraagt aanpassingen aan het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming), een mogelijkheid voor energieopslag, innovatieve ideeën voor tapwater (zoals filters).  

Werkgroepen  van bewoners die een alternatief of speciale voorziening verder willen onderzoeken worden ondersteund door de energiecoöperatie. Of een onderzoek haalbaar is hangt mede af van partners en financiën. 

Bouwen energievoorziening buurt

Samen met team opwekking van de energiecoöperatie wordt de energievoorziening van de wijk onderzocht. Daarbij gaat het om  energieopwekking (particulier en via grote dakenplan), onderzoek energieopslag  (mogelijk thema en werkgroep) en netbeheer (Liander)

Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap bewoners en buurt

De buurtverkenner maakt een jaarplan voor het doen van straatgesprekken, thema- en informatieavonden. Voor elke straat zoeken we een of meer ambassadeurs uit de straat zelf die mee helpen om bewoners uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Ambitie is om via straatgesprekken bewoners te betrekken, de energiestaat van de woningen helder te krijgen, kennis op te bouwen, lokale deskundigheid en voorbeelden te leren kennen en waar nodig zeggenschap en eigenaarschap van bewoners scherp te krijgen. Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen, projectgroepen of bijvoorbeeld een klankbord. 

Onderzoek warmtenet Kortenhoef

De keten vanaf de warmtebron tot aan de levering. 

Warmtebron 

 • De warmtebron is oppervlaktewater uit de ‘s-Gravelandse Vaart. Uit de vaart wordt 10/15 graden warmte gehaald. Dit wordt opgeslagen in de WKO (een warmte-koude opslag). 

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • Een centrale warmtepomp  verwarmt het water naar de gewenste temperatuur.
 • Gezien de leeftijd van de woningen (60-70er jaren) lijkt een lage temperatuur warmtenet  van 50 graden) niet haalbaar. Logischer om te kiezen voor een middentemperatuurnet van minimaal 60 graden. 
 • Voordeel van een middentemperatuurnet is dat dit gecombineerd kan worden met een tapwatervoorziening. Een lage temperatuurnet vraagt een aparte tapwatervoorziening. 
 • Een piekketel (voorlopig nog op gas) zorgt ervoor dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.
 • Bij een lage temperatuurnet kan ook de koudevraag meegenomen worden. 
 • Een lage temperatuurnet stelt hoge eisen aan isolatie en ook aanpassing van het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming.  

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de wijk. 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Afleverset in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Energiecoaches

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 
Vraag een gratis energiecoachgesprek

Energiecoachteam Kortenhoef

Jos Mannes
Jan Welle
Diederik Schmedding
Esther Klaver
Leon van der Vleuten
Bas Winkel
Marjolijn Bezemer (buurtverkenner Kortenhoef)

Energietafel voor uw vragen 

Kom woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur naar de energietafel in de Dodaars. Daar kunt u kennismaken met de energiecoaches van Kortenhoef. En uw vragen stellen over de energietransitie. 

Doe de 60oC-test!

De cv-ketel op 60oC is voor iedereen dé test om te ontdekken of de woning klaar is voor het toekomstige warmtenet. Blijft het lekker warm, dan ben je er helemaal klaar voor. Wordt het niet warm genoeg, verhoog dan de temperatuur van je cv-ketel in stappen van 5oC totdat het warm genoeg is. Is het bij 60-70oC comfortabel, dan kun je nog overstappen op het warmtenet. Zo niet, dan is je huis eerst isoleren dé oplossing. En uiteraard een mooie uitdaging om dan alsnog op 60 graden te komen.

Collectieve inkoopacties

De energiecoöperatie  Wijdemeren organiseert samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en groenedaken. 

Warmtescan 

Bent u nieuwsgierig naar de energielekken van uw huis?
Vraag een quickwarmtescan (€ 25). deze worden alleen in de winter aangeboden tussen oktober en maart. 

Kleine bespaarmaatregelen

Heeft u nog niet alle gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen? Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp. Heeft u al ledlampen? Kies dan voor een van de andere bespaarproducten zoals radiatorfolie en/of tochtstrippen.